Risultati Prix d’Amerique 2022

Prix d’Amerique 2022

Prix de Belgique – 6a Prova di Qualificazione
Prix de Bourgogne – 5a prova di Qualificazione
Prix de Tenor de Baune – 4a prova di Qualificazione
Criterium Continental – 3a prova di Qualificazione

Prix de Bourbonnais – 2a prova di Qualificazione
Prix de Bretagne – 1a prova di Qualificazione